Print deze pagina

28 augustus 2018

Schorsing concurrentiebeding

Wanneer een werknemer wordt belemmerd door een concurrentiebeding, kan hij de rechter in een bodemprocedure verzoeken het concurrentiebeding gedeeltelijk/geheel te vernietigen. Deze procedure kan te lang duren. In dat geval kan de werknemer een kort geding starten. In het kort geding kan worden gevorderd dat het concurrentiebeding wordt geschorst totdat er in een bodemprocedure over is beslist. Dit gebeurde ook in het arrest van het Hof Den Bosch.

Aangaan concurrentiebeding

Een werknemer is als kandidaat makelaar bij een makelaarskantoor in dienst getreden. Na een half jaar heeft hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als makelaar gesloten. In zijn nieuwe arbeidsovereenkomst is het volgende concurrentiebeding opgenomen:

“Het is werknemer verboden binnen een tijdvak van 2 jaren na beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 30 km van [plaats 1] , [plaats 2] en [plaats 3] , in enigerlei vorm en/of op enigerlei wijze betaald of onbetaald werkzaam te zijn bij, of financieel deel te nemen in en/of belang te hebben in een onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van werkgever. Werknemer erkent dat er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang, omdat werknemer inzicht verkrijgt in bedrijfs- en marktgevoelige informatie.”

Na een jaar geeft de werknemer bij zijn werkgever aan dat hij van plan is bij een ander makelaarskantoor in dienst te treden. De werkgever geeft aan dat hij wel aan het concurrentiebeding zal worden gehouden. De werknemer stapt naar de voorzieningenrechter en vordert schorsing van het concurrentiebeding. De voorzieningenrechter wijst de vordering van de werknemer af. De werknemer gaat in hoger beroep.

Belangenafweging

Bij het beoordelen of een concurrentiebeding moet worden geschorst, vindt een belangenafweging plaats. Het belang van de werkgever is voorkomen dat de werknemer met de kennis die hij bij de werkgever heeft opgedaan, de werkgever rechtstreeks concurrentie zou kunnen aandoen. In casu voerde de werknemer aan dat hij als belangen heeft dat hij ergens anders een beter salaris kan verdienen, er geen groeiperspectieven bij dit makelaarskantoor zijn en dat hij geen of amper kans heeft op het vinden van een passende baan.

Volgens het hof heeft de werknemer bij zijn werkgever informatie gekregen die potentieel concurrentiegevoelig is. Deze informatie ziet bijvoorbeeld op tarieven en kennis van werkwijze en netwerk. Daarnaast heeft de werknemer niet aannemelijk gemaakt dat het onmogelijk is om een baan als makelaar buiten de straal van 30 kilometer te vinden. Volgens het hof heeft de voorzieningenrechter de schorsing van het beding terecht afgewezen.

Werkgever

Als  werkgever kan het handig zijn om een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer op te nemen. Bij het opstellen is het belangrijk van tevoren te bedenken welke informatie/kennis uw werknemer door bij u te werken vervaardigt. Ook is het belangrijk om te bedenken binnen welk gebied uw concurrenten gevestigd zijn. Een concurrentiebeding is maatwerk en Van Kooten Advocaten denkt daarin graag met u mee.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: