Print deze pagina

5 april 2019

Weigeren toegang woning leidt tot ontbinding

Het kan voorkomen dat de verhuurder bij u langs wil komen om de woning te inspecteren. Moet u daar dan aan meewerken? Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in casu van wel. Doordat de huurder de verhuurder geen toegang tot de woning wil verlenen, wordt de huurovereenkomst ontbonden. In deze blog zal ik dit arrest van het hof bespreken.

Casus

De huurder en verhuurder zijn in 1986 een huurovereenkomst voor een woning overeengekomen. In de huurovereenkomst is opgenomen dat huurder verplicht is de door verhuurster met werkzaamheden belaste werklieden en/of toezichthoudend personeel op eerste verlangen van verhuurster in het gehuurde toe te laten.

In 2015 is de woning gerenoveerd. Er heeft toen een opname van de woning plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de woning in een zeer slechte staat en ernstig vervuild was. De woning werd door de huurder voor de opslag van motoren, gereedschappen en motoronderdelen gebruikt. Ook gebruikte de huurder de woning als werkplaats. Er zaten olievlekken op de vloer en de gaskachel, radiatoren en een deel van de leidingen waren door de huurder verwijderd.

De huurder is hierop ook aangesproken. De verhuurder heeft aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de woning als werkplaats en opslagplaats wordt gebruikt.

Weigeren toegang

Om te controleren of de woning na de renovatie niet meer als werkplaats en opslagplaats wordt gebruikt, kondigt de verhuurder een controle van de woning aan. De huurder weigert de verhuurder voor de controle in de woning te laten. De verhuurder geeft de huurder een nieuwe kans om alsnog aan de controle mee te werken. De huurder stemt hiermee in.

Een aantal maanden later meldt de verhuurder dat hij opnieuw zal langskomen. De huurder weigert de verhuurder de toegang tot de woning. Hierdoor kon de verhuurder de controle niet uitvoeren. De verhuurder start daarom een procedure bij de rechtbank en vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De kantonrechter wijst de vorderingen van de huurder toe.

Hoger beroep

In hoger beroep voert de huurder aan dat hij niet hoefde mee te werken aan de laatste controle. Hij had immers al meegewerkt aan een eerdere controle. Het was niet duidelijk waarom de verhuurder opnieuw moest langskomen. Volgens de huurder vloeit een plicht tot meewerken niet uit de wet of uit de huurovereenkomst.

De verhuurder stelt dat de medewerkingsverplichting uit het huurreglement volgt.  Daarin staat dat de huurder op eerste verlangen van de verhuurder verplicht is de verhuurder in de woning toe te laten teneinde elk door de verhuurder gewenst onderzoek naar de staat van de woning, de wijze van bewoning en eventuele overtredingen van de bepalingen van de huurovereenkomst en het huurreglement in te stellen. De verhuurder had ook voldoende zwaarwegend redenen om toegang tot de woning te verlangen. Er was namelijk afgesproken dat de woning als woning moest worden gebruikt, hetgeen in het verleden niet is gebeurd.

Het hof oordeelt dan ook dat het gerechtvaardigd is dat de verhuurder gedurende een bepaalde periode na de renovatie een aantal maal toegang tot de woning eiste om te kunnen controleren of de huurder de woning als woning werd gebruikt. Het huurreglement van de verhuurder biedt de verhuurder deze mogelijkheid.

 

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: