Print deze pagina

20 mei 2019

WSNP afgewezen of tussentijdse beëindiging? U wilt in hoger beroep of een akkoord aanbieden.

U heeft net de uitspraak binnengekregen van de rechtbank. De rechtbank wijst uw aanvraag voor de WSNP af. Een grote tegenslag! Hoe komt u nu ooit van uw schuldenlast af? U kunt in hoger beroep bij het gerechtshof tegen de uitspraak van de rechtbank! Hoe kunt u hoger beroep instellen? En heeft het wel zin? Wat betekent het dat er schulden zijn die niet te goeder trouw zijn? Of dat u de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsanering niet zou kunnen nakomen? Is dat misschien een optie voor u? Hieronder bespreek ik deze punten.

Schulden niet te goeder trouw

Een van de belangrijkste voorwaarden voorwaarden voor de WSNP is dat uw schulden te goeder trouw moeten zijn. In de praktijk kom ik dit meestal tegen in vonnissen van de rechtbank als reden waarom de rechtbank toelating tot de WSNP afwijst. Om te beoordelen of uw schulden te goeder trouw zijn ontstaan en of dat een reden is om u niet toe te laten tot de WSNP kijkt de rechtbank naar de volgende punten:

 • Hoe is de schuld ontstaan en hoe hoog is de schuld?
 • Wanneer zijn de schulden ontstaan? Langer dan vijf jaar geleden?
 • Is het u te verwijten dat de schuld is ontstaan of in stand is gebleven?
 • Wat heeft u gedaan om de schulden te voldoen?
 • Wat heeft u gedaan om te voorkomen dat de schuldeiser de schuld kon incasseren?

Van een aantal schulden gaat de rechtbank er al snel vanuit dat die niet te goeder trouw zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Schulden die u bent aangegaan terwijl u wist dat u het niet kon betalen;
 • Schulden die zijn ontstaan als gevolg van een verslaving: denk bijvoorbeeld aan gokschulden of alcohol- of drugsverslaving;
 • Boetes van het UWV, de Belastingdienst of het CJIB;
 • Schulden die zijn ontstaan doordat u structureel teveel geld uitgeeft.

Heeft u schulden die niet te goeder trouw zijn? U kunt nog steeds in de WSNP komen. Dat heet de hardheidsclausule. Stel dat u bijvoorbeeld lang verslaafd bent geweest aan alcohol, maar u heeft uw verslaving overwonnen! Of misschien gaf u structureel teveel geld uit. Om dat te voorkomen heeft u een beschermingsbewind (iemand anders beheert uw geld) aangevraagd. U kunt dan alsnog in de WSNP komen.

Verplichtingen voortvloeiende uit de WSNP niet kunnen nakomen

Het komt ook wel voor dat een rechtbank van oordeel is dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen. Denk aan de volgende voorbeelden:

 • U niet kunt solliciteren;
 • U nieuwe schulden laat ontstaan;
 • De rechtbank is bang dat u de bewindvoerder niet volledig en op tijd informeert;

Als de rechtbank oordeelt dat u hieraan niet kunt voldoen, zoek ik met u naar een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een beschermingsbewind (iemand anders beheert uw geld) als u mogelijk nieuwe schulden laat ontstaan. Met zo’n beschermingsbewind kunt u wel aan de verplichtingen van de WSNP voldoen. U kunt dan alsnog worden toegelaten tot de WSNP.

WSNP afgewezen: in hoger beroep

U heeft maar kort de tijd om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank waarin toelating tot de WSNP wordt afgewezen. U moet namelijk binnen acht dagen na de uitspraak in hoger beroep. En dat kunt u niet zelf, dat moet een advocaat voor u doen. Als u te laat bent met het instellen van hoger beroep, kunt u niet meer tegen de uitspraak van de rechtbank doen. Bel mij dus zo snel mogelijk na de uitspraak op, zodat ik met u kan bespreken of hoger beroep instellen voor u zin heeft.

In het beroepschrift moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter. U bent hiervoor ook griffierecht verschuldigd. Wel komt u altijd in aanmerking voor een toevoeging om hoger beroep in te stellen tegen een afwijzing van de WSNP.

Het gerechtshof plant vervolgens een zitting. Op die zitting worden u vragen gesteld over het ontstaan van de schulden en of u kunt voldoen aan de verplichtingen van de WSNP. Tijdens die zitting is uw advocaat er ook bij. Uw advocaat helpt u tijdens de zitting: hij vult u aan, verduidelijkt wat u bedoelt en pleit voor u. Bij het gerechtshof wordt uw zaak door drie raadsheren (rechters) behandeld.

Acht dagen na de zitting doet het gerechtshof uitspraak. Dat kan zijn dat u wordt toegelaten tot de WSNP. Ook kan het gerechtshof uw verzoek om toegelaten te worden tot de WSNP afwijzen. Soms heeft het gerechtshof meer informatie nodig en komt er een tussenuitspraak.

WSNP: tussentijdse beëindiging

U bent toegelaten tot de WSNP. De bewindvoerder vindt dat u niet voldoet aan de vereisten van de WSNP en heeft de rechtbank gevraagd de WSNP tussentijds te beëindigen. Dat kan om verschillende redenen. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Er blijken toch schulden te zijn die niet te goeder trouw zijn;
 • U voldoet niet aan uw sollicitatieverplichtingen;
 • Door omstandigheden zijn er nieuwe schulden ontstaan;
 • U heeft een achterstand laten ontstaan in de afdrachten aan de boedel;
 • Of u voldoet niet aan de informatieverplichtingen naar de bewindvoerder toe.

Het verzoek tot tussentijdse beëindiging levert u ontzettend veel stress op. U kunt 10 jaar lang niet meer in de WSNP. U heeft jaren voor niets in de WSNP gezeten. En alle schuldeisers kloppen weer bij u aan. Alle reden dus om verweer te voeren tegen de tussentijdse beëindiging. Er zijn namelijk verschillende alternatieven mogelijk. U kunt ook een verlenging van de WSNP krijgen. Dan zit u er iets langer in, maar bent u wel van uw schulden af.

Ook kunt u een herkansing krijgen van de rechtbank. U kunt bijvoorbeeld een achterstand betalen. Nieuwe schulden aflossen. Alsnog voldoen aan de sollicitatieverplichtingen. Ga zo maar door. Ik merk in de praktijk dat een verzoek om tussentijdse beëindiging vaak een communicatieprobleem is met de bewindvoerder. Het kan soms al heel veel helpen de communicatie met de bewindvoerder te verbeteren.

Misschien kunt u de rechtbank niet overtuigen. U kunt dan in hoger beroep bij het gerechtshof. Daarvoor geldt dezelfde procedure als de procedure die ik hiervoor beschreven heb.  Legt u zich niet zomaar neer bij een tussentijdse beëindiging!

Daarnaast is het soms nog mogelijk om een akkoord aan te bieden in de WSNP bij een dreigende tussentijdse beëindiging.

Akkoord aanbieden in de WSNP

De WSNP duurt doorgaans drie jaren. Na deze drie krijgt u een schone lei en bent u schuldenvrij. Maar u heeft al gemerkt dat de WSNP erg belastend is. Of misschien heeft de bewindvoerder gevraagd om de WSNP tussentijds te beëindigen. U kunt dan een akkoord aanbieden.

U moet een akkoord opstellen. Dit ontwerpakkoord legt u ter inzage bij de griffie van de rechtbank. De rechter-commissaris plant vervolgens een zitting waarop over het aangeboden akkoord wordt gestemd. De bewindvoerder moet alle bekende schuldeisers op de hoogte stellen van het akkoord.

Op de zitting stemmen de schuldeisers over het akkoord. Alle bekende schuldeisers mogen stemmen, zowel concurrente als preferente schuldeisers. Voor pandhouders en hypotheekhouders geldt nog een iets andere regeling. Zij mogen ook stemmen als zij vóór aanvang van de stemming afstand doen van hun recht van parate executie. Het akkoord wordt aangenomen als de gewone meerderheid (de helft plus een) van de preferente én concurrente schuldeisers die ten minste de helft van het totale bedrag van hun vorderingen voor het akkoord stemmen.

Als het akkoord is aangenomen wordt er een zitting gepland voor de homologatie van het akkoord. De homologatie kan om een aantal redenen worden geweigerd, bijvoorbeeld:

 • Er staat meer geld op de boedelrekening dan dat er aan de schuldeisers is aangeboden in het akkoord;
 • De nakoming van het akkoord is niet voldoende gewaarborgd;
 • Het akkoord is door bedrog of begunstiging van schuldeisers of met behulp van andere oneerlijke middelen tot stand gekomen.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan binnen acht dagen hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. U kunt in hoger beroep, maar ook de schuldeisers kunnen in hoger beroep.

WSNP-akkoord in de praktijk

Onderzoek bij een akkoord aanbieding vooraf of het kans van slagen heeft. Dat scheelt veel kosten en teleurstelling. Schrijf daarom vooraf de schuldeisers aan met een aanbod voor het akkoord en vraag een machtiging om namens de schuldeisers voor het akkoord te stemmen. Overleg ook met de bewindvoerder over het aan te bieden akkoord.  Let op: bij het aanbieden van het akkoord moeten ook de boedelschulden en het salaris van de bewindvoerder worden betaald.

Voor het aanbieden van een akkoord in de WSNP is het noodzakelijk dat iemand het geld voor het aanbieden van een akkoord in de vorm van een gift verstrekt. Anders maakt u immers  nieuwe schulden door bijvoorbeeld een geldbedrag te lenen. Om het enigszins begrijpelijk te maken geef ik hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld

Er zijn 3 preferente schuldeisers met in totaal een vordering van € 10.000,–.
1 schuldeiser heeft een vordering van € 6.000,–.
2 schuldeisers hebben een vordering van € 2.000,–.
Er zijn 5 concurrente schuldeisers met in totaal een vordering van € 10.000,–.
1 schuldeiser heeft een vordering van € 6.000,–.
4 schuldeisers hebben een vordering van € 1.000,–.
geeft aan het akkoord.
Er is geen geld in de boedel.
Het salaris van de bewindvoerder is € 1.000,–.
U biedt een akkoord aan waarbij alle preferente schuldeisers 20% van hun vordering ontvangen en alle concurrente schuldeisers 10% van hun vordering ontvangen.

Voor het aannemen van het akkoord is vereist dat tenminste de helft van het bedrag van de vorderingen van de preferente schuldeisers (€ 5.000,–) en de concurrente schuldeisers (€ 5.000,–) voor het akkoord stemt. Het is daarom in beginsel noodzakelijk dat de preferente schuldeiser met de vordering van € 6.000,– toestemming geeft aan het akkoord stemt en dat de concurrente schuldeiser met de vordering van € 6.000,– toestemming.

Variant 1: Stel dat op de zitting verschijnen alleen de schuldeisers verschijnt met de vorderingen van € 6.000,– en beiden geven hun toestemming aan het akkoord. Dan is voldaan aan de vereisten: 100% van de verschenen preferente schuldeisers en 100% van de verschenen concurrente schuldeisers stemmen voor en die vertegenwoordigen ten minste de helft van de vorderingen van de preferente en concurrente schuldeisers.

Variant 2: Stel dat op de zitting alle drie de preferente schuldeisers verschijnen en drie concurrente schuldeisers, waarbij de preferente schuldeisers alle drie hun toestemming geven aan het akkoord, en alleen de concurrente schuldeiser met de vordering van € 6.000,– voor het akkoord stemt. Dan is niet voldaan aan de vereisten: slechts 33,33% van de verschenen concurrente schuldeisers geeft toestemming aan het akkoord en dus niet de vereiste gewone meerderheid van de concurrente schuldeisers.

Variant 3: Stel dat op de zitting alle schuldeisers verschijnen, waarbij alleen de preferente schuldeiser met de vordering van € 6.000,– geen toestemming geeft aan het akkoord. Dan is niet voldaan aan de vereisten: slechts 40% van de vorderingen van de preferente schuldeisers wordt vertegenwoordigd door de 66,66% van de preferente schuldeisers die voor het akkoord hebben gestemd.

Stel dat het akkoord wordt aangenomen en gehomologeerd. Alle preferente schuldeisers ontvangen dan 20% van hun vordering (€ 2.000), alle concurrente schuldeisers ontvangen dan 10% van hun vordering (€ 1.000,–); en het salaris van de bewindvoerder (€ 1.000,–) moet worden voldaan.

Bevel tot meewerken aan akkoord

Wanneer u uw schuldeisers in de WSNP een akkoord aanbiedt, kan het voorkomen dat een schuldeiser niet met het akkoord instemt. Mogelijk kan daardoor het akkoord niet slagen. U kunt de rechter in dat geval dan vragen om de weigerachtige schuldeiser te bevelen mee te werken aan het akkoord.

In principe is een schuldeiser vrij om het door de schuldenaar aangeboden akkoord af te wijzen. De schuldenaar moet feiten en omstandigheden aangeven waaruit kan worden afgeleid dat de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met het akkoord heeft kunnen komen. De rechter neemt uiteindelijk een beslissing door de belangen van de schuldenaar en de schuldeiser af te wegen. 

 

 

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink kan hoger beroep voor u instellen bij het gerechtshof, wanneer uw verzoek tot toepassing van de schuldsanering is afgewezen.  Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met hem opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: