Print deze pagina

Privacy beleid

Van Kooten Advocaten N.V. (hierna: Van Kooten Advocaten) is statutair gevestigd te Utrecht en bij de Kamer van Koophandel  ingeschreven onder nummer 58250360. Het vestigingsadres van Van Kooten Advocaten  is Heiliglevenstraat 10 (3417 HL) te Montfoort. Onze website is www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Kooten Advocaten verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens

Van Kooten Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst  en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het voorkomen van belangenverstrengeling;
 • innen van declaraties;
 • het verbeteren van onze service aan u;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Kooten Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en identiteitsdocumenten.
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op het contactformulier op de website. Dit zijn gegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • andere gegevens die door u, een wederpartij of derden worden verstrekt.
 • persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website. Zie hiervoor ook ons Cookiebeleid op de website.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Kooten Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van Kooten Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting, waaronder de Advocatenwet, de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen persoonsgegevens met derden

Van Kooten Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voorzover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Kooten Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Kooten Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Zo houdt de deken van het arrondissement Midden-Nederland toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Kooten Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Door Van Kooten Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Van Kooten Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Kooten Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Kooten Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Kooten Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Fiscale bewaartermijn

Op grond van de fiscale administratieplicht, dient Van Kooten Advocaten haar administratieve gegevens zeven jaar te bewaren. Het kan voorkomen dat uw gegevens langer worden bewaard om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitvoering opdracht

Uw persoonsgegevens voor het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures worden maximaal  twintig jaar na afsluiting van het dossier bewaard. Deze termijn is gelijk aan de verjaringstermijn voor (beroeps)aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 BW.

Marketing- en communicatie-activiteiten

Persoonsgegevens van bestaande cliënten die voor marketing- en communicatie doeleinden  (bijvoorbeeld de aanmelding voor de nieuwsbrief) worden gebruikt, worden bewaard tot het moment dat u aangeeft dat u geen gebruik meer van deze dienst wil maken.  Dit verzoek kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’.

Werving en selectie (sollicitatie)

Uw sollicitatiegegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het bewaren van uw sollicitatiegegevens worden deze gegevens verwijderd wanneer u uw toestemming intrekt of uiterlijk één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Gegevens Cookie

De persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden maximaal vijf jaar bewaard.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Kooten Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Van Kooten Advocaten
Postbus 93
3417 ZH Montfoort
e-mail: info@vankootenadvocaten.nl
telefoonnummer: 030-2877000

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Kooten Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Van Kooten Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van Kooten Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de websites van Van Kooten Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de websites van Van Kooten Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

De website van Van Kooten Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de websites van Van Kooten Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Van Kooten Advocaten verwijst u ook naar het Cookiebeleid op haar website.

Op de website biedt Van Kooten Advocaten een blog of nieuwsbericht aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of nieuwsbericht kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Van Kooten Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of nieuwsbericht te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Van Kooten Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Wijziging privacy beleid

Van Kooten Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy beleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy beleid worden op de website van het advocatenkantoor (www.vankootenadvocaten.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacybeleid kunt u contact opnemen met T. van Kooten via info@vankootenadvocaten.nl.

 

deel: