Print deze pagina

Publicaties mr. dr. T. van Kooten

Foto: Maartje Geels/HH
Foto: Maartje Geels/HH

Teunis van Kooten is onder meer gespecialiseerd in religie en recht. Op dit gebied heeft hij diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij artikelen gepubliceerd over de sanering in de rundslachtsector.

 

 


Religie en recht

Tymen van der Ploeg en Teunis van Kooten, ‘Kroniek jurisprudentie betreffende kerkgenootschappen en burgerlijk recht – periode 2018-2020’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 2021, 1 , p. 81-104.

mr. dr. T. van Kooten, ‘De geestelijke’, in: G.W. van der Voet (red.), Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2021, p. 113-182.

mr. dr. T. van Kooten, ‘Gelijke behandeling en personeelsbeleid binnen kerkelijke organisaties: is artikel 3 Awgb over zijn juridische houdbaarheidsdatum?’, in: C. van den Broeke, A.J. Overbeeke, T.J. van der Ploeg, G. van der Schyff (red.), Pespectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie, Zutphen: Uitgeverij Paris 2019.

mr. dr. T. van Kooten, De SGP en het geweten. Spanning tussen belijdenis en politieke verantwoordelijkheid (Bespreking van: A.A. Kluveld Gewetensvrijheid in het Geding. Het relationele geweten ondervraagd, Apeldoorn: De Banier, 2017, 279 pagina’s, ISBN: 9789402901474) in: Radix Tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving, Amersfoort: ForumC, Jaargang 45, nr. 1, 2019, p. 76-78.

mr. dr. T. van Kooten, Annotatie bij arrest van 11 september 2018 het Hof van Justitie van de Europese Unie, ECLI:EU:C:2018:696, C-68/17 (Ontslag arts in katholiek ziekenhuis vanwege tweede huwelijk, Wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste) in Jurisprudentie Arbeidsrecht aflevering 14 (JAR 2018/259).

mr. dr. T. van Kooten, ‘Rutgers en het privaatrechtelijk perspectief’, in: Leon van den Broeke en George Harinck (red.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie! De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers, ADChartasreeks nr. 34, Amersfoort: Vuurbaak, 2018, p. 134-153.

mr. dr. T. van Kooten, ‘Gelijke behandeling en personeelsbeleid binnen kerkelijke organisaties: is artikel 3 Awgb over zijn juridische houdbaarheidsdatum?’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 2018, 2 , p. 131-147.

mr. dr. T. van Kooten, Annotatie bij arrest van 17 april 2018 het Hof van Justitie van de Europese Unie, C-414/16 (Lidmaatschap van kerk als wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste) in Jurisprudentie Arbeidsrecht aflevering 7 (JAR 2018/130).

Teunis van Kooten, Het kerkgenootschap in de neutrale staat een verkenning en analyse van de positie van het kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde (diss. Vrije Universiteit Amsterdam)Den Haag: Boom juridisch 2017.

mr. drs. T. van Kooten, ‘De geestelijke’, in: G.W. van der Voet (red.), Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2017, p. 145-206.

mr. drs. T. van Kooten, Annotatie bij uitspraak Regionaal College voor het Opzicht binnen de Protestantse Kerk In Nederland d.d. 30 juni 2014, Besluit 2014, nr. 5 (Preken van internet halen is toegestaan mits bronvermelding plaatsvindt, predikant mag zich laten bijstaan door een advocaat) in Jurisprudentie Arbeidsrecht aflevering 6 (JAR 2015/98).

mr. drs. T. van Kooten, ‘Het kerkgenootschap’ in: L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg (red.), Geloofsgemeenschappen en recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2014, p. 349-382.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Religieuze gemeenschappen in het licht van artikel 9 EVRM: vrijheid en gebondenheid’ in: H. Post & G. van der Schyff (red.), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde Nationale en Europese perspectieven, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014, p. 257-285.

mr. drs. T. van Kooten, Annotatie bij vonnis van 28 augustus 2013 Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam (Bisdom Haarlem-Amsterdam c.s./Stichting het Rooms Catholijk Maagdenhuis c.s.) in Jurisprudentie Ondernemingsrecht 14 november 2013 (JOR 2013/305).

mr. drs. T. van Kooten, ‘Vertegenwoordiging bij kerkgenootschappen: onderzoeksplicht versus informatieplicht’, in: C.H.C. Overes & W.J.M. van Veen (red.), Met recht betrokken. Opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. van der Ploeg, Deventer: Kluwer 2012, p. 162-174.

mr. drs. T. van Kooten, ‘De geestelijke’, in: A.R. Houweling & G.W. van der Voet (red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 105-154.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Kerk en fiscus: de zilvere koorde teveel aangehaald?’, in: H. Broeksteeg & A. Terlouw (red.), Overheid, recht en religie, Deventer: Kluwer 2011, p.75-102.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Boekbespreking prof. mr. F.T. Oldenhuis e.a., Predikant tussen baan en ambt (2007)’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 2009, 4, p. 1-4. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

mr. drs. T. van Kooten, ‘De positie van kerkgenootschappen in de handelsregisterwet 2008: een gemiste kans?’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 2009, 3, p. 13-27. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Democratische rechtsstaat: hoeder of dwingeland der kerk?’, in: Het volk regeert, beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw, Nijmegen: Wolf Legal Publisher 2008. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

mr. drs. T. van Kooten, Kritische kanttekeningen bij Handelsregisterwet 2008, lezing gehouden ter gelegenheid van het Symposium Kerk en Recht, 2 juni 2008 te Amsterdam. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Kerkscheuring: statuut of ledental. De rechter beslist?!’ in: Religie & Recht: Van God los? Bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres, Noordwijkerhout 2007, p. 31-39. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Kerkelijke onderdelen tegen hun wil gebonden aan kerkelijk statuut’, Juridisch Berichten voor het Notariaat 2004, 4, pag. 3-6. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

mr. drs. T. van Kooten en prof. mr. T.J. van der Ploeg, ‘Fusie en splitsing van kerkgenootschappen. Civielrechtelijke aspecten’, in: drs. L.C. van Drimmelen & prof. mr. T.J. van der Ploeg, Kerk en Recht, Utrecht 2004, pag. 145-158.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Kerk & Recht’, ELLIPS Tijdschrift over Bijbel & Wetenschap 2003, 246, p. 14-18.

mr. drs. T. van Kooten en dr. J.W. Sap, ‘Het optreden tegen seksueel misbruik door kerkelijke ambtsdragers’, Ars Aequi 2002, p. 813-818.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Onbekend maakt onbemind: nut van registratie van kerkgenootschappen in een multiculturele samenleving’, in: N.F. van Manen (red.) De multiculturele samenleving en het recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002, p. 309-319.

mr. drs. T. van Kooten, ‘Juridische splitsing feitelijk afscheiding’, Reformatorisch Dagblad 5 juni 1997. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

Overig

J.A. den Hartog en T. van Kooten, ‘Ondernemen en besturen’, Economisch Statistische Berichten 1998, 4176, p. 856. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

J.A. den Hartog en T. van Kooten, ‘PBO en de mislukte slachterij-sanering’, Economisch Statistische Berichten 1998, 4165, p. 648. Klik hier voor een digitale versie van dit artikel.

deel: