Print deze pagina

Algemene voorwaarden

I. Algemene gegevens kantoor en bereikbaarheid
1. Van Kooten Advocaten is een handelsnaam van de naamloze vennootschap Van Kooten Advocaten N.V. De vennootschap is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 58250360.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door een advocaat werkzaam bij de naamloze vennootschap Van Kooten Advocaten N.V. namens deze vennootschap zijn aanvaard. Afwijkende afspraken zijn alleen geldig als deze namens Van Kooten Advocaten schriftelijk aan u zijn bevestigd. Op al onze opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
3. Ons kantoor is telefonisch bereikbaar op werkdagen vanaf 9.00 uur tot en met 17.00 uur.
4. Documenten kunt u desgewenst afgeven op onze vestigingen op werkdagen vanaf 9.00 uur tot en met 17.00 uur.

II. Uitvoering opdracht
1. Onze kantoororganisatie voldoet aan de Kwaliteitsstandaard Advocatuur.
2. Van Kooten Advocaten is vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert. De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3. Onze correspondentie verloopt digitaal. U ontvangt dus correspondentie, processtukken en declara-ties per e-mail tenzij dit anders is afgesproken.
4. Belangrijke stukken, zoals processtukken, worden zoveel mogelijk eerst in concept aan u voorge-legd. In spoedeisende situaties is dat niet altijd mogelijk.
5. Ons kantoor is bevoegd in het kader van uw opdracht namens u anderen in te schakelen (bijvoor-beeld een deurwaarder of deskundige).
6. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Kooten Advo-caten onze adviezen, contracten en processtukken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploite-ren.
7. Als op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Kooten Advocaten gelden van u of ten behoeve van u worden ontvangen, wordt daarover geen rente vergoed. Aan u wordt de kostprijs van het betalingsverkeer in rekening gebracht.
8. Na afloop van de zaak wordt het dossier alleen in digitale vorm gearchiveerd gedurende zeven jaar. Daarna wordt het zonder nadere kennisgeving vernietigd. U heeft de mogelijkheid het fysieke dos-sier af te halen. Tegen kostprijs kan het ook aan u worden toegestuurd.

III. Honorarium
1. Wij spreken voor onze werkzaamheden in de regel een uurtarief af. Soms is een vaste prijs moge-lijk. Het uurtarief is mede afhankelijk van het aantal jaren ervaring dat de betrokken advocaat heeft. Bij een ten tijde van de aanvang van de opdracht als junior of medior werkzame advocaat wordt het uurtarief tussentijds – voor het eerst na een jaar – verhoogd naar het voor een medior respectievelijk senior geldende uurtarief indien gedurende de looptijd van de opdracht, de behande-lend advocaat door ons kantoor als medior respectievelijk senior is geclassificeerd.
2. Het uurtarief dat is opgenomen in de opdrachtbevestiging wordt jaarlijks geïndexeerd conform het CBS-indexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport; Rechtskundige Dien-sten Advocatuur. De werkzaamheden worden gedeclareerd in eenheden van 6 minuten. Ook voor kortdurende telefonische contacten en korte brieven of e-mails wordt dus minimaal 6 minuten ge-declareerd.
3. Het overeengekomen uurtarief wordt verhoogd met 6% ongespecificeerde verschotten en omzetbe-lasting (BTW).
4. Gespecificeerde verschotten zijn kosten die specifiek voor uw zaak worden gemaakt, zoals griffie-recht, deurwaarderskosten, leges en reiskosten (bij eigen vervoer € 0,50 per kilometer). Deze wor-den aan u doorbelast.
5. Declaraties moeten binnen 14 dagen na de declaratiedatum zijn betaald tenzij op de declaratie zelf een andere termijn is aangegeven. Als u niet tijdig betaalt, bent u – zonder dat daarvoor een verde-re aanmaning of ingebrekestelling nodig is – in verzuim. Vanaf dan bent u wettelijke (han-dels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
6. Als u in verzuim bent, zijn wij bevoegd onze werkzaamheden in al uw lopende zaken op te schor-ten. Als daarnaast incassomaatregelen nodig zijn, wordt de aan de incasso bestede tijd tegen het overeengekomen uurtarief aan u in rekening gebracht, zo nodig vermeerderd met deurwaarders-kosten en griffierecht.
7. Als u het niet eens bent met een declaratie heeft u gedurende 14 dagen het recht om u hierover schriftelijk of per e-mail te beklagen. Als deze termijn ongebruikt is verstreken, wordt u geacht ak-koord te zijn. U heeft in geen geval het recht uw betalingsverplichting op te schorten.
8. Voorschotdeclaraties moeten steeds per omgaande worden voldaan. Het eventueel daarop vermel-de urentotaal wordt uiteindelijk verrekend met het aan uw zaak werkelijk bestede aantal uren. De werkzaamheden worden pas gestart nadat u de voorschotdeclaratie heeft betaald.
9. Declaraties betaalt u bij voorkeur door overschrijving per bank. Slechts bij hoge uitzondering kan – na voorafgaand overleg en op afspraak – (deels) ook contant betaald worden.
10. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, moet u dat direct aan ons kantoor melden. Daarnaast moet u het juridische probleem aan uw verzekeraar melden. Als u dat niet op tijd doet, kan de verzekeraar weigeren de gemaakte kosten te vergoeden. U blijft steeds aansprakelijk en eindverantwoordelijk voor de betaling van onze declaraties, dus ook als de verzekeraar weigert de-ze declaraties geheel of gedeeltelijk te betalen.

IV. Gesubsidieerde rechtsbijstand
1. Ons kantoor staat in de regel geen cliënte bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij hoge uitzondering kan dit wel aan de orde zijn. Dan is hetgeen hierna volgt, van belang.
2. Het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de overheid een gedeelte van de advocaat-kosten betaalt. U moet zelf meestal een eigen bijdrage betalen. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de hoogte daarvan vast. U ontvangt vaak een korting op het griffierecht en een aantal ambtshan-delingen van een deurwaarder zijn gratis. Griffierecht, leges en andere verschotten worden aan u doorbelast.
3. Een proceskostenveroordeling kan duizenden euro’s bedragen; de hoogte is mede afhankelijk van de omvang van de vorderingen en het aantal proceshandelingen. Het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand heeft hierop géén invloed: als de rechter u onverhoopt in de proceskosten veroor-deelt, moet u die volledig betalen!
4. Als u vermoedelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verzorgt ons kantoor de aanvraag daarvoor. Daarvoor is nodig dat u alle hiervoor noodzakelijke informatie bij aanvang van de opdracht aanlevert.
5. Als de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand, bijvoorbeeld vanwege uw inkomens- en/of vermogenssituatie, wordt afgewezen, geldt het uurtarief dat is opgenomen in de opdrachtbevesti-ging.
6. Het kan ook zijn dat de aanvraag is afgewezen omdat men bij de beoordeling is uitgegaan van ver-ouderde gegevens. Als bijvoorbeeld uw inkomen in de afgelopen tijd fors is gedaald, kunt u een zo-genoemd Verzoek tot peiljaarverlegging indienen. Ons kantoor verzorgt dat niet voor u. Dit verzoek moet u indienen binnen zes weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand. Het formulier hiervoor kunt u vinden op www.rvr.org.
7. Als aan u een toevoeging is afgegeven kan deze achteraf worden ingetrokken, bijvoorbeeld als een behoorlijk financieel resultaat wordt behaald. In die situatie zal aan u achteraf een declaratie wor-den toegestuurd op basis van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen uurtarief.

V. Aansprakelijkheid
1. Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt een maximale dekking van € 1.000.000 en voldoet aan de regels die de Nederlandse Orde van Ad-vocaten daarvoor stelt. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Als de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van ons kantoor vaststaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat aan u in het kader van die opdracht, is uitgedeclareerd, een en ander met een maximum van € 5.000.
2. Als een door ons kantoor ingeschakelde derde fouten maakt, zijn wij voor die fouten niet aanspra-kelijk. Als toch komt vast te staan dat wij aansprakelijk zijn, geldt hetgeen hierboven is vermeld over onze aansprakelijkheidsverzekeraar.
3. Elke aanspraak jegens Van Kooten Advocaten vervalt na ommekomst van een jaar na de dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de fei-ten waarop hij zijn aanspraak baseert.
4. Naast Van Kooten Advocaten kunnen ook anderen, zoals oud-medewerkers van Van Kooten Advo-caten en anderen die bij een opdracht zijn ingeschakeld (geweest), een beroep doen op deze alge-mene voorwaarden.

VI. Klachten- en geschillenregeling
1. De klachtenfunctionaris binnen ons kantoor is mr.dr. T. van Kooten: bij hem kunt u met vragen en klachten terecht over de dienstverlening van ons kantoor. Bij klachten over de dienstverlening van mr.dr. T. van Kooten kunt u terecht bij mr. G. van den Brink.
2. Als de klacht na behandeling binnen ons kantoor niet is opgelost, kunt u en ons kantoor samen er-voor kiezen de kwestie voor te leggen aan een neutrale persoon of instantie zoals een mediator, de Geschillencommissie Advocatuur of een kantonrechter naar keuze. De Geschillencommissie Advo-catuur en de betreffende kantonrechter kunnen een bindende beslissing nemen, een mediator kan dat niet. Als geen overeenstemming kan worden bereikt, kunt u zich direct tot de gewone rechter wenden die vervolgens een bindende uitspraak doet.

Versie: 1 januari 2022

deel: