Print deze pagina

30 mei 2018

Arbeidsongeschikte werknemer heeft ook recht op loon tijdens vakantie

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in beginsel de eerste twee jaar dat hij ziek is recht op loon. Na deze twee jaar kan de arbeidsovereenkomst via het UWV worden opgezegd. De werkgever zegt echter niet altijd de arbeidsovereenkomst op, omdat hij dan verplicht is een transitievergoeding te betalen. Daarom zijn er werkgevers die de arbeidsovereenkomst tegenwoordig in stand houden. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd.

De vakantiedagen van een werknemer worden pas uitbetaald als het dienstverband van de werknemer eindigt. Door het slapend dienstverband kan een werknemer zijn vakantiedagen niet in één keer laten uitbetalen. De uitspraak van de Rechtbank  Noord-Nederland biedt mogelijk een oplossing.

Wat was er aan de hand?

Een glaszetter is arbeidsongeschikt geworden. Het glaszetbedrijf heeft de glaszetter daarom twee jaar doorbetaald. Vervolgens is de glaszetter in dienst gebleven zonder dat hij loon ontving. In de periode dat hij geen recht meer had op loon, heeft de glaszetter vakantiedagen opgenomen. De werkgever wilde deze vakantiedagen niet uitbetalen. De glaszetter stapte daarom naar de rechter.

Doorbetaling loon tijdens vakantie

De kantonrechter stelt vast dat de vakantiedagen zijn opgenomen in de periode dat de glaszetter arbeidsongeschikt was en de loonbetalingsverplichting van het glaszetbedrijf was geëindigd. Het eindigen van de loondoorbetalingsplicht brengt echter niet met zich mee dat de werkgever de opgenomen vakantiedagen niet hoeft uit te betalen.

De werknemer heeft op grond van de wet tijdens zijn vakantie recht op loon. Dit geldt ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is. Vakantiedagen hebben namelijk als doel het herstellen en uitrusten van verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Zo’n verplichting is in het geval van een arbeidsongeschikte werknemer de re-integratieverplichting.

Uit de Europese Richtlijn 2003/88 EG en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU volgt dat werknemers met ziekteverlof recht op vakantie hebben. Betaling van loon tijdens vakantie heeft als doel de werknemer tijdens vakantie in een situatie te plaatsen die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens de gewerkte periode.

Eindigen loondoorbetalingsplicht

Ondanks dat het glaszetbedrijf niet langer verplicht was het loon door te betalen, is het wel verplicht het loon over de opgenomen vakantiedagen uit te betalen. De re-integratieverplichting van de werkgever en werknemer blijven namelijk ook na twee jaar bestaan. Volgens de kantonrechter heeft de wetgever ook voor dit soort situaties beoogd om een werknemer aanspraak te geven op vakantie met behoud van loon.

Het glaszetbedrijf moet dus alsnog aan de glaszetter het loon over de opgenomen vakantiedagen betalen.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: