Landbouw en veeteelt

Veehouders, akkerbouwers en tuinders hebben als ondernemers te maken met het algemene recht (zoals het opstellen van contracten en geschillen omtrent de uitvoering ervan en erfeniskwesties), zoals iedere ondernemer dat heeft. Van Kooten Advocaten staat agrariërs hierin bij. Naast dit algemene recht hebben boeren en tuinders te maken met een grote hoeveelheid bijzondere wetten en regelgeving specifiek voor de agrarische sector. Een aantal kenmerken van het agrarisch recht zijn:

Veel regelgeving specifiek voor boeren en tuinders

Het agrarisch recht omvat speciale regels: onder andere over pacht, productierechten, betalingsrechten, mestwetgeving, subsidies, dierwelzijn, milieuvergunningen, onteigening en schadevergoeding bij maatregelen tegen een besmettelijke dierziekte.

Regelmatig worden de regels ingrijpend gewijzigd
Kenmerkend voor het agrarisch recht is verder dat het aan veel veranderingen onderhevig is. Voorbeelden hiervan zijn de mestwetgeving en het systeem van Europese inkomenssteun. 

Veel Europese regelgeving
Een groot deel van de wetten en regels waar boeren en tuinders mee te maken hebben, zijn afkomstig uit 'Brussel'. Voorbeelden hiervan zijn de toeslagrechten, subsidieregelingen, regels over oormerken en logboeken, dierwelzijn en de Kaderrichtlijn water.

Deze kenmerken van het agrarisch recht vragen om juridische dienstverlening die op de hoogte is van de specifieke regels waarmee boeren en tuinders te maken hebben. Ook kennis van het Europees recht is vereist en de ontwikkelingen in de regels dienen gevolgd te worden, waarbij men ook weet hoe de regelgeving in het (recente) verleden luidde. Van Kooten Advocaten heeft deze kennis in huis.

Pacht

Pacht Als de ene partij (de verpachter) zich verbindt aan de andere partij (de pachter) door (een gedeelte van) een onroerende zaak in gebruik te verstrekken aan de pachter ter uitoefening van de landbouw waarvoor de pachter een tegenprestatie voldoet, is sprake van een pachtovereenkomst....

Dierverwaarlozing en dierenmishandeling

Dierverwaarlozing en dierenmishandeling De omschrijving van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling zijn algemeen geformuleerde verboden. De bepalingen zelf maken niet direct duidelijk wanneer precies sprake is van dierenmishandeling of dierenverwaarlozing. In ieder specifiek geval zal door deskundigen onderzoek gedaan dienen te worden naar de leefomstandigheden en de verzorging van de dieren en de eventuele oorzaak van problemen bij de dieren....

Schadevergoeding bij dierziekten

Schadevergoeding bij dierziekten Door maatregelen van de overheid in verband met besmettelijke dierziekten, wordt aanzienlijke schade geleden in de agrarische sector. Onder meer in het geval van het doden van dieren en vernietigen van producten heeft de eigenaar van de dieren recht op een tegemoetkoming in de schade....

Tips en trucs bestuurlijke boete

Tips en trucs bestuurlijke boete Tips en trucs bestuurlijke boete...