Print deze pagina

6 april 2020

Wordt mijn aanvraag voor de NOW-regeling goedgekeurd?

Mogelijk kunt u als werkgever in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid voor uw loonkosten. Op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) kunt u een tegemoetkoming aanvragen indien uw omzet per 1 maart 2020 met 20% is gedaald. Hieronder zal ik ingaan op de NOW-regeling en diverse belangrijke definities toelichten, zodat u begrijpt hoe uw aanvraag voor de NOW-tegemoetkoming zal worden beoordeeld. Hierdoor kunt u ook nagaan of uw aanvraag wordt toegewezen of afgewezen.

Berekening voorschot

U ontvangt niet direct de volledige tegemoetkoming. Wanneer u de aanvraag bij het UWV indient, ontvangt u eerst een voorschot. De hoogte van het voorschot van de NOW-tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van uw verwachte omzetverlies en uw loonkosten van januari 2020. Het voorschot bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming en ontvangt u binnen twee à vier weken na het indienen van de aanvraag.

De formule voor het voorschot is als volgt:

80% van (% verwachte omzetverlies x loonsom januari 2020 x 3 x 1,3 x 0,9). Hieronder worden de benodigde componenten voor deze berekening toegelicht.

Omzetverlies

U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als u gedurende een periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Maar hoe wordt uw omzetverlies berekend?

Stap 1: Bepaal de Referentieperiode

Allereerst moet u bepalen voor welke drie kalendermaanden u een omzetverlies van 20% verwacht. De door u gekozen drie kalendermaanden moeten achter elkaar vallen. Daarnaast moeten de kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 vallen.  De door u gekozen drie kalendermaanden worden hierna de ‘Referentieperiode’ genoemd. De Referentieperiodes voor de NOW zijn dan ook:

  • 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020; of
  • 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020; of
  • 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020.

Stap 2: Bepaal de omzetdaling in de Referentieperiode

Vervolgens moet de verwachte omzet in de Referentieperiode worden bepaald. De omzet wordt bepaald aan de hand van de methode die u voor de jaarrekening toepast. Het gaat daarbij om de netto-omzet. De netto-omzet is de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van uw bedrijf na aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belastingen.

Wat nou als u een klein bedrijf hebt dat geen jaarrekening hoeft te publiceren? In dat geval dient u te kijken naar de verwachte fiscale netto-omzet. De fiscale netto-omzet is de netto omzet die u voor uw belastingaangifte hanteert.

Stap 3: Vergelijk de verwachte omzet in de Referentieperiode met de omzet van 2019

Daarna neemt u 25% van de omzet van 2019. Deze omzet kunt u vinden in de jaarrekening van 2019 of – in het geval dat u een klein bedrijf heeft – in uw belastingaangifte 2019. Het resultaat hiervan vergelijkt u met de omzet in de Referentiemethode. Stel het percentage van de omzetdaling vast. Blijkt hieruit dat de omzetdaling meer dan 20% is? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Let op: u hoeft (in uw aanvraag) niet aan te tonen dat de omzetdaling het gevolg is van de coronamaatregelen.

Loonsom

Stap 4: Bepaal de loonsom van januari 2020 voor uw werknemers

Nadat u heeft vastgesteld dat de verwachte omzet minimaal met 20% daalt, dient beoordeeld te worden welke loonkosten voor de tegemoetkoming in aanmerking komen. Hiervoor dient u de loonsom te berekenen.

Van welke werknemers mag ik het loon meenemen in de berekening?
Het is belangrijk om te benadrukken dat het gaat om het loon van alle werknemers die een dienstbetrekking bij u hebben. Denk hierbij aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd, een uitzendovereenkomst of een oproepcontract.

Let op: U dient ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming van de NOW uw werknemers 100% van het loon door te betalen. Het is hierbij dan ook niet relevant of u op grond van de NOW voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.

Welk loon mag ik meenemen in de berekening?
De tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van het SV-loon van uw werknemers over januari 2020, ongeacht voor welke Referentieperiode u de aanvraag indient. Er geldt wel een maximum van 90% van voornoemde loonsom. U krijgt dus niet de volledige 100% van het loon van uw werknemer terug. Daarnaast geldt voor de werknemers die meer dan € 9.538,00 per maand verdienen een maximum. Voor deze werknemers komt (90% van) € 9.538,00 per maand in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Betaalt u het loon van uw werknemers per vier weken? Dan dient u dit loon om te rekenen naar maandloon. Dit doet u door het loon dat de werknemer de eerste vier weken van januari 2020 heeft ontvangen, met 8,33% te verhogen.

Daarnaast wordt u ook gecompenseerd voor bijvoorbeeld vakantiebijslag of de werknemersbijdrage aan pensioen. Deze bijdragen worden echter verdisconteerd in een vast percentage van 30%. In de formule is daarom opgenomen dat de loonsom van januari 2020 met 1,3 wordt vermenigvuldigd.

Stap 5: Bereken het voorschot

Nu u alle componenten van de berekening voor het voorschot heeft vastgesteld, kunt u het voorschot berekenen. Vul alle componenten in de volgende formule in:

80% x % verwachte omzetverlies x loonsom januari 2020 x 3 x 1,3 x 0,9.

Berekening toekenning 

Naderhand wordt beoordeeld hoeveel de daadwerkelijk tegemoetkoming is. Mocht uw voorschot teveel zijn geweest, dan dient u het teveel ontvangene terug te betalen. Mocht het verwachte omzetverlies daadwerkelijk kloppen of zelfs groter zijn dan verwacht, dan ontvangt u een nabetaling.

De formule voor de uiteindelijke toekenning is als volgt:

% werkelijke omzetdaling x loonsom 1 maart 2020 tot 31 mei 2020 x 1,3 x 0,9.

De stappen om de tegemoetkoming te berekenen zijn vergelijkbaar als de stappen om het voorschot te berekenen:

Stap 1: Bepaal de werkelijke omzetdaling  

Naderhand zal duidelijk worden hoeveel de daadwerkelijke omzetdaling is. De tegemoetkoming wordt aan de hand van deze daadwerkelijke omzetdaling bepaald.

Let op: Blijkt naderhand dat de loonsom over de maanden 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 lager is dan tijdens de aanvraag werd verwacht? Dan wordt de hoogte van de tegemoetkoming verlaagd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Hiermee probeert de overheid te stimuleren dat u zoveel mogelijk werknemers in dienst houdt voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de omzetdaling.

               Stap 2: Bepaal de loonsom van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020

De tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van de loonsom van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Deze loonsom wordt hetzelfde berekend als de loonsom voor het voorschot, met uitzondering dat de periode anders is. Voor het voorschot wordt gekeken naar de loonsom over januari 2020, terwijl voor de tegemoetkoming wordt gekeken naar de loonsom over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Stap 3: Bereken de tegemoetkoming

De formule voor de berekening van de tegemoetkoming luidt:

% werkelijke omzetdaling × loonsom 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 × 1,3 × 0,9

Nu weet u hoe hoog de tegemoetkoming die u van de overheid dient te krijgen op grond van de NOW-regeling is.

Let op: Als u een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt mag u tijdens de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt, uw werknemers niet via het UWV ontslaan op grond van bedrijfseconomisch redenen. Het is echter nog wel mogelijk om uw werknemer op andere gronden te ontslaan. Ook blijft het mogelijk om met uw werknemer afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden). Daarnaast blijft proeftijdontslag – ondanks het ontvangen van de NOW-tegemoetkoming – mogelijk.

Vraagt u toch bij het UWV om toestemming om een werknemer op grond van bedrijfseconomische omstandigheden? Dan wordt het loon van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd, verhoogd met 50%. Het loon van de werknemer en de vermeerdering van 50% (totaal dus 150% loon) wordt afgetrokken van de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald. Hierdoor wordt de tegemoetkoming fors lager.

Werktijdverkorting

Maar wat nu als u al een aanvraag voor werktijdverkorting heeft ingediend?

Indien er voor 17 maart 2020 te 18:45 nog geen besluit op uw aanvraag voor werktijdverkorting is genomen, wordt deze aanvraag omgezet naar een aanvraag voor de NOW-regeling. U ontvangt dan van het UWV het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren, zodat uw aanvraag als NOW-aanvraag kan worden beoordeeld.

Is uw aanvraag voor werktijdverkorting al wel voor 17 maart 2020 toegewezen? Dan kunt u nog voor één periode van zes weken gebruik maken van de werktijdverkorting. Indien nodig kunt u daarna een aanvraag voor de NOW-regeling doen. U dient deze aanvraag opnieuw bij het UWV in te dienen. Mocht er nou in uw geval een periode zijn waarin sprake is van samenloop van de NOW-tegemoetkoming en de betaling van de werkloosheidsuitkering onder de werktijdverkortingsregeling, dan wordt de laatste werkloosheidsuitkering afgetrokken van de loonsom over maart tot en met mei 2020.

Aanvraag

Het aanvragen van de NOW-tegemoetkoming is vanaf 6 april 2020 mogelijk. U vindt het formulier hier.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: