Print deze pagina

8 februari 2019

De WAB en de oproepkracht

De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingestemd. Als de WAB ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, treedt de wet per 1 januari 2020 in werking. Indien u als werkgever een oproepkracht in dienst heeft, gaan de volgende zaken met de inwerkingtreding van de WAB voor u veranderen:

  1. Als een contract van een oproepkracht 12 maanden heeft geduurd, bent u als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract met een vast aantal uren aan te bieden. Het vaste aantal aangeboden uren moet minimaal het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden bedragen. Bovendien moet dit aanbod binnen één maand na de twaalf maanden worden gedaan.
  2. U moet de oproepkracht uiterlijk vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch oproepen. Wanneer u de oproep binnen deze vier dagen intrekt, heeft de werknemer alsnog recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij was opgeroepen. Van deze termijn kan alleen bij cao worden afgeweken.
  3. Indien uw oproepkracht een nulurencontract heeft, geldt voor hem een opzegtermijn van vier dagen. Deze termijn kan bij cao worden verkort.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: