Print deze pagina

20 mei 2020

Verschillen verlengde NOW-regeling met eerdere NOW-regeling

In een eerdere blog heb ik uitgelegd hoe u kunt nagaan of u voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 in aanmerking komt voorde NOW-regeling. Inmiddels is door de overheid bekend gemaakt dat de NOW-regeling wordt verlengd. Dit betekent dat wanneer u een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, u vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten voor juni tot en met september bij het UWV kunt aanvragen.

De berekening van de verlengde NOW-regeling is vergelijkbaar met de eerdere NOW-regeling. U kunt dan ook in mijn eerdere blog zien hoe de NOW-regeling wordt berekend. Er zijn wel een aantal belangrijke verschillen. Hieronder de vier verschillen kort op een rij:

Verschil 1: Verhoging vaste opslag

In de berekening van de tegemoetkoming wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantiebijslag of de werknemersbijdrage aan pensioen. Deze bijdragen waren verdisconteerd in een vast percentage van 30%. Dit vaste percentage wordt met 40% verhoogd. De loonsom wordt dus met 1,4 vermenigvuldigd.

Verschil 2: Referentiemaand

De hoogte van het voorschot van de NOW-tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van uw verwachte omzetverlies en uw loonkosten van maart 2020.

Verschil 3: Geen winstuitkering en bonussen

Ontvangt u een voorschot van de tegemoetkoming van de NOW van € 100.000,- of meer? Of is er een tegemoetkoming van € 125.000,- of meer ontvangen? Dan mag u geen winstuitkering aan aandeelhouders doen. Ook mag u geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeringen en aandelen verkopen. Het gaat dan om de bonussen over het boekjaar 2020.

Let op: deze voorwaarde geldt voor de tegemoetkoming van de NOW. Het kan zijn dat u op grond van de arbeidsovereenkomst wél verplicht zijn om een bonus uit te keren. Ga daarover daarom met uw directie- en bestuursleden in gesprek.

Verschil 4: Bedrijfseconomisch ontslag

Als u een tegemoetkoming op grond van de verlengde NOW ontvangt mag u tijdens de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt, uw werknemers voortaan wel via het UWV ontslaan op grond van bedrijfseconomisch redenen. Maar gaat u meer dan 20 werknemers op grond van bedrijfseconomische omstandigheden ontslaan? Vergeet dan niet te overleggen met de vakbonden.

Verschil 5: stimuleren bij- en omscholing

U wordt – als u de NOW-tegemoetkoming aanvraagt – verplicht om uw werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Als u de NOW-aanvraag indient, dient u ook een verklaring af te leggen dat u aan voornoemde verplicht zal voldoen.

Daarnaast hebben de volgende groepen mogelijk toch recht op een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020:

Groep 1: Seizoenbedrijven

Doordat de hoogte van het voorschot van de NOW-tegemoetkoming voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 werd berekend aan de hand van (onder andere) de loonkosten van januari 2020, visten veel seizoenbedrijven naast het net. Zo hebben bijvoorbeeld strandtenten in januari geen/weinig personeel in dienst. Hetzelfde geldt voor bepaalde tuinbouwbedrijven. Wanneer deze bedrijven in de periode maart t/m mei 2020 een stijging van de loonsom hebben, kunnen zij mogelijk alsnog een tegemoetkoming voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 aanvragen. Dit is het geval wanneer hun loonsom in de periode maart t/m mei 2020 drie keer zo hoog is als hun loonsom in januari 2020.

Had in januari 2020 een loonsom van € 0,–? En is uw eerdere aanvraag door het UWV afgewezen? Dan neemt het UWV hierover contact met u op.

Groep 2: Ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen

Voor startende ondernemingen geldt een afwijkende regel voor het bepalen van de omzetdalen. Zo wordt het omzetverlies in de gekozen driemaandsperiode in 2020 (maart-mei, april-juni of mei-juli) vergeleken met 25% van de jaaromzet van 2019. Deze berekenmethode kan ook voor ondernemingen die een onderneming hebben overgenomen, worden toegepast. Daarnaast zal de hiervoor genoemde loonsombepaling voor seizoenbedrijven ook bij een onderneming die een andere onderneming heeft overgenomen, worden toegepast.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: