Print deze pagina

23 november 2017

Verbetertraject voorafgaand aan ontslag

Het kan voorkomen dat u een werknemer in dienst heeft die niet goed functioneert. De ongeschiktheid van een werknemer tot het verrichten van zijn werkzaamheden kan een grond voor ontslag opleveren. Hier dient echter wel een verbetertraject aan vooraf te gaan.

Een hotel in Zoetermeer had ook te maken met een werknemer die onvoldoende functioneerde. Het hotel is een verbetertraject gestart en heeft de werknemer begeleiding van zijn leidinggevende en een coach aangeboden. Omdat het functioneren van de werknemer ondanks de begeleiding niet verbeterde, heeft het hotel om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. In het arrest van het Gerechtshof Den Haag staat onder andere de vraag centraal of het verbetertraject voldoende was om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

Vereisten verbetertraject

Voordat u een werknemer op grond van disfunctioneren kunt ontslaan, moet u de werknemer voldoende in de gelegenheid stellen om zijn functioneren te verbeteren. Het is voor werkgevers niet altijd duidelijk waar dit verbetertraject aan moet voldoen. De vereisten voor het verbetertraject verschillen per werknemer. Zo zullen er zwaardere eisen aan het verbetertraject worden gesteld wanneer de werknemer een lang dienstverband heeft. Hieronder bespreek ik een aantal vereisten waaraan het verbetertraject in ieder geval dient te voldoen.

Opstellen persoonlijk verbeterplan

Een goed verbetertraject start met het opstellen van een persoonlijk verbeterplan. In dit verbeterplan staat niet alleen wat de werknemer verkeerd doet. Ook de doelstellingen en de termijn die aan de werknemer wordt geboden om aan deze doelstellingen te voldoen, staat erin. Daarnaast is het belangrijk om in het verbeterplan op te nemen welke begeleiding aan de werknemer wordt geboden om zijn functioneren te verbeteren. Het moet voor de werknemer vooraf duidelijk zijn dat er een verbetertraject wordt gestart en waar dat verbetertraject precies uit bestaat.

In kennis stellen

Het moet voor de werknemer voldoende duidelijk zijn dat zijn functioneren ter discussie staat en dat hem een verbetertraject wordt aangeboden. Dit is niet altijd duidelijk wanneer een werknemer kort in dienst is. Wanneer is dan het moment dat een inwerkperiode omslaat in een verbetertraject? Het is aan de werkgever om aan te tonen dat het voor de werknemer duidelijk is dat hij aan een verbetertraject start.

Begeleiding geboden door werkgever

Van een werkgever mag worden verwacht dat hij passende begeleiding aan de werknemer aanbiedt. Zo kan bijvoorbeeld een leidinggevende begeleiding bieden door met de werknemer mee te lopen en aanwijzingen te geven. Daarnaast kan ook externe begeleiding, zoals een coach, worden aangeboden. Deze coach kan dan in evaluatieverslagen vastleggen of het functioneren van de werknemer verbetert.

Eerlijke kans om te verbeteren

Vaak staat het bij voorbaat al vast dat de werknemer – ondanks het verbetertraject – wordt ontslagen. Er wordt dan aan de werknemer geen reële kans geboden om zich te verbeteren. Het is dan vooraf al duidelijk dat het verbetertraject niet zal slagen. Daarom is het belangrijk dat een werkgever bij de start van het verbetertraject ervoor zorgt dat de verhoudingen zo veel mogelijk zijn genormaliseerd. Hierdoor kan de werknemer erop vertrouwen dat hem een eerlijke kans wordt geboden om zijn functioneren te verbeteren. Een werkgever moet dus niet bij aanvang aan de werknemer laten weten dat hij hem uit zijn organisatie wil hebben.

Niet aan vereisten verbetertraject voldaan

Ondanks dat het hotel het functioneren van de werknemer door begeleiding van zowel een leidinggevende als een coach heeft willen verbeteren, oordeelt het hof dat dit onvoldoende is. Bij dit oordeel speelt mee dat de werkgever voordat hij het verbetertraject startte bij de werknemer op beëindiging van de arbeidsovereenkomst had aangedrongen. Daarnaast ontbrak het volgens het hof aan een positieve insteek van het hotel en bestond de begeleiding met name uit het leveren van kritiek.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: