Print deze pagina

12 september 2018

Ook Sinterklaas mag niet alles zeggen

Een medewerker van de politie heeft, verkleed als Sinterklaas, een gedicht aan zijn collega’s voorgedragen. Hierbij heeft hij een vrouwelijke collega beledigd. Dit had als gevolg dat de politieagent naar een andere locatie is overgeplaatst en er een disciplinaire straf is opgelegd. De Rechtbank Limburg moest beoordelen of dit terecht was.

Wat was er aan de hand?

De politieagent heeft in het bijzijn van ongeveer 140 collega’s het volgende gedicht voor zijn vrouwelijke collega voorgedragen:

Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen.
Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen.
Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen.
En uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.
Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren.
Maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren

Vervolgens zong de politieagent het lied “Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren” van André Hazes en gaf hij haar als cadeau een pakje papieren zakdoekjes om haar tranen te drogen. Hierop werd door de teamchef ingegrepen en gemeld dat er zo niet met collega’s wordt omgegaan.

Naast de teamchef waren ook andere collega’s niet gecharmeerd van het gedicht en de gedragingen van de politieagent. Er zijn door deze collega’s verschillende klachten ingediend. Naar aanleiding van deze klachten is een onderzoek ingesteld. De politieagent wordt overgeplaatst naar een ander team in een andere stad. Daarnaast worden de vakantie-uren van de politieagent verminderd.

Overplaatsing tijdens onderzoek

De korpschef is van mening dat er sprake is van plichtsverzuim aan de kant van de politieagent. Ondanks dat het binnen de organisatie bekend was dat de vrouwelijke collega een mislukte relatie met haar collega had, geeft dit niemand het recht om dit gegeven breed uit te meten voor een breed publiek. Aangezien de politieagent het onderwerp van het onderzoek is, leek het de politiechef beter om hem over te plaatsen.

De bestuursrechter deelt deels dit standpunt en oordeelt dat de overplaatsing tijdens het onderzoek gerechtvaardigd is. Daarbij betrekt de bestuursrechter dat het slechts om een wijziging van de standplaats gaat en niet om een wijziging van de functie.

Overplaatsing voor onbepaalde tijd

De politieagent bleef, nadat het onderzoek naar hem was afgerond, overgeplaatst. Hierdoor moest de rust op de werkvloer weer terugkeren, aldus de korpschef. Ook was de politie op dat moment bezig met een cultuuromslag met betrekking tot omgangsvormen.

De bestuursrechter oordeelt dat de overplaatsing voor onbepaalde tijd onterecht was. De korpschef heeft de stelling dat de politie bezig is met een cultuuromslag niet onderbouwd. Ook zijn de persoonlijke belangen van de politieagent bij dit besluit niet meegewogen. Het besluit om de politieagent voor onbepaalde tijd over te plaatsen, wordt dan ook vernietigd.

Disciplinaire straf

Wanneer een politieagent zich aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan de korpschef op grond van artikel 76 lid 1 van het Besluit algemene rechtspositie politie, hem disciplinair straffen. Van een plichtsverzuim is volgens het tweede lid sprake bij zowel het overtreden van een voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

Volgens de bestuursrechter is er in dit geval sprake van plichtsverzuim. De politieagent erkent dat hij het gedicht heeft voorgedragen en het lied van André Hazes voor zijn collega heeft gezongen. Dit wordt ook bevestigd door de verklaringen van de aanwezige collega’s. De politieagent heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag, aldus de bestuursrechter. Het belachelijk maken van zijn collega en plein public getuigt van geen respect voor zijn collega. De politieagent vond het blijkbaar belangrijker om het publiek ten koste van zijn collega belachelijk te maken. De bestuursrechter overweegt nog dat als er al sprake zou zijn van een zekere cultuur binnen de politie waarin het gewoon was om dit soort grappen uit te halen, dit het handelen van de politieagent niet kan verontschuldigen. De politieagent blijft zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. De politieagent heeft zich dan ook niet als goed ambtenaar gedragen. De korpschef heeft dan ook terecht een straf aan de politieagent opgelegd.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: