Print deze pagina

8 februari 2021

Werknemer laten doorwerken na het bereik van de AOW-gerechtigde leeftijd?

Een van uw werknemers bereikt bijna de AOW-gerechtigde leeftijd. Uw werknemer komt naar u toe met het verzoek om na de AOW-gerechtigde leeftijd bij u te blijven werken. U bent tevreden over het functioneren van deze werknemer maar vraagt u af wat voor gevolgen dit voor u als werkgever zal hebben. Moet u een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan? Wat nou als de werknemer ziek wordt? En mag het verzoek van de werknemer om door te werken worden geweigerd? In deze blog geef ik onder andere antwoord op deze vragen.

Mag ik weigeren dat mijn werknemer na de pensioengerechtigdeleeftijd doorwerkt?

Het is toegestaan om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Bent u een dergelijk pensioenbeding niet met uw werknemer overeengekomen? Dan biedt de wet een oplossing. Op grond van artikel 7:699 lid 4 BW is het namelijk voor u als werkgever mogelijk om de arbeidsovereenkomst met ingang van de datum waarop de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, te beëindigen.

Let op: is er een cao op de arbeidsrelatie met uw werknemer van toepassing? Controleer dan of er een bepaling over het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd is opgenomen. Zo kan in de cao een bepaling over doorwerken na de pensioenleeftijd zijn opgenomen. In een uitspraak van de Kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland was in de cao opgenomen dat: “de verzoeken om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden ingewilligd, mits het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet”. Indien in uw geval een vergelijkbaar beding is opgenomen, mag u het verzoek niet zomaar weigeren. U moet dan aantonen dat uw bedrijfsbelang zich daartegen verzet.

Overigens is het doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen ‘recht’. Als er in de arbeidsovereenkomst of de cao niets is bepaald over het ‘recht’ om door te werken, kan de werknemer dat niet ‘afdwingen’. Dit is door de Kantonrechter van de Rechtbank Overijssel ook geoordeeld.

Moet ik een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten?

Het is niet nodig om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Dit kán echter wel. Soms is dit handig. Zo kan dit het moment zijn om opnieuw te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Deze ‘nieuwe’ arbeidsovereenkomst moet wel pas worden aangegaan nadat de huidige arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Er ontstaat pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na ten hoogste zes contracten of 48 maanden. Hierbij worden enkel de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd meegerekend. Houd het aantal contracten aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd en de maximale termijn van 48 maanden goed in de gaten.

Stel u laat de huidige arbeidsovereenkomst doorlopen en de werknemer wil meer/minder werken. U bent als werkgever dan niet verplicht om daarmee in te stemmen. Normaal gesproken geldt de Wet aanpassing arbeidsduur, maar deze wet is voor werknemers vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd buiten toepassing verklaard.

Wat zijn de gevolgen als de werknemer ziek wordt?

Als uw werknemer ziek wordt, hoeft u zijn loon maximaal zes weken, of zoveel eerder als het dienstverband eindigt, door te betalen. Normaal gesproken moet u het loon van een zieke werknemer 104 weken doorbetalen.

Ook uw re-integratieverplichtingen zijn voor u gunstiger. Er gelden namelijk minder re-integratieverplichtingen voor u als werkgever van een werknemer ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd. U hoeft geen plan aanpak met uw werknemer op te stellen. Ook hoeft u niet naar passende arbeid bij andere werkgevers te zoeken. U bent nog wel verplicht om naar passende arbeid binnen uw eigen bedrijf te zoeken.

Heeft u een grond om de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer te beëindigen via het UWV of de kantonrechter? Het ontslagverbod staat daaraan maximaal 13 weken in de weg. Nadat de werknemer 13 weken ziek is geweest én niet te verwachten valt dat hij binnen zes weken is hersteld, staat het opzegverbod niet in de weg aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter.

Welke sociale premies moet ik voor de werknemer betalen?

Voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft u minder sociale premies af te dragen. Zo hoeft u de volgende sociale premies voor de werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd niet (meer) af te dragen, sociale premies voor de:

  • Werkloosheidwet;
  • Ziektewet;
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen; en
  • Algemene Ouderdomswet.

Kan ik de arbeidsovereenkomst na de AOW-gerechtigde leeftijd alsnog beëindigen?

‘Nieuwe’ arbeidsovereenkomst

Gaat u na het eindigen van de arbeidsovereenkomst als gevolg van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een ‘nieuwe’ arbeidsovereenkomst met uw werknemer aan? Dan kunt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten. U kunt bijvoorbeeld een contract voor zes maanden afspreken, zodat u beiden kan kijken of dit bevalt. Na deze zes maanden eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege en is geen toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist. Vergeet niet aan uw aanzegverplichting te voldoen!

Huidige arbeidsovereenkomst laten doorlopen

Heeft u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer door laten lopen? Dan kunt u de arbeidsovereenkomst eenmalig – zonder dat daarvoor toestemming van het UWV of ontbinding via de kantonrechter is vereist – opzeggen. Na deze opzegging kunt u niet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uw werknemer overeenkomen. Het wordt dan automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoe snel kan ik de arbeidsovereenkomst beëindigen en moet ik een transitievergoeding betalen?

Wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgezegd via het UWV of ontbonden door de kantonrechter, dient u nog wel rekening te houden met de opzegtermijn. De opzegtermijn om de arbeidsovereenkomst als werkgever op te zeggen, is kort, namelijk één maand.

U bent geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Conclusie

Kortom, het kan voor u als werkgever aantrekkelijk zijn om uw personeel, nadat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, door te laten werken.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Heeft u een vraag over een werknemer die na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Kooten Advocaten via 030-2877000.

deel: