Print deze pagina

1 juli 2015

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in werking getreden. Per 1 juli 2015 is onder andere het ontslagrecht gewijzigd. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid.

Veranderingen per 1 januari 2015 

Aanzegtermijn 

Indien u als werkgever een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal 6 maanden bent aangegaan met de werknemer, moet u minimaal een maand voordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt, de werkgever schriftelijk informeert of u de arbeidsovereenkomst al dan niet verlengt.

Concurrentiebeding 

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag geen concurrentiebeding worden opgenomen. Deze regel wordt uitgezonderd als de werkgever in de arbeidsovereenkomst inhoudelijk motiveert dat hij een zwaarwichtig belang heeft bij het concurrentiebeding.

Proeftijd

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden afgesproken. Bij een looptijd van meer dan 6 maanden, maar minder dan 2 jaar, mag de maximale proeftijd 1 maand zijn. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van langer dan twee jaar, of onbepaalde tijd, mag een proeftijd bevatten van 2 maanden.

Veranderingen per 1 juli 2015

Verkorting ketenbepaling

U krijgt als werknemer een vast contract na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten, óf na een periode van twee jaren (24 maanden). De periode tussen de tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden zijn.

Ontslagprocedure UWV

U kunt als werkgever alleen een procedure bij het UWV starten bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege tot langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (langer dan twee jaar).

Ontbindingsprocedure kantonrechter

Indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, komt de werknemer in aanmerking voor de transitievergoeding. De werkgever zal deze vergoeding moeten bepalen. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door de lengte van het dienstverband. De werknemer kan in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Beëindigingsovereenkomst 

Indien u en uw werknemer het samen eens zijn over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunt u dit vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. De werknemer krijgt een bedenktijd van twee weken om eventueel terug te komen op wat is afgesproken in de beëindigingsovereenkomst. De werkgever moet de werknemer schriftelijk informeren over deze bedenktijd.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Marion Overmars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagprocedures bij de kantonrechter of het gerechtshof. Daarnaast onderhandelt zij over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: