Print deze pagina

2 mei 2019

Is verrekening na toekenning schone lei mogelijk?

In het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2019 staat de vraag centraal of verrekening na toekenning van een schone lei mogelijk is. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend.

Schuldsaneringsregeling

Wanneer na de schuldsaneringsregeling de schone lei aan de schuldenaar is toegekend, kan een schuldeiser in principe niet meer nakoming van zijn vordering afdwingen. De schuldsaneringsregeling beoogt namelijk tegen te gaan dat een persoon die in een problematisch financiële situatie is terechtgekomen, tot in de lengte der jaren met zijn schulden wordt achtervolgt.

Verrekening

Artikel 307 van de Faillissementswet bepaalt dat een schuld van een schuldeiser gedurende de schuldsanering slechts kan worden verrekend, indien de schuld en de vordering van de schuldeiser zijn ontstaan vóór de uitspraak tot toepassing van de schuldsanering. Maar wat geldt er in de situatie dat de schuldsanering (met schone lei) is beëindigd? Is verrekening dan nog mogelijk?

Door de toekenning van de schone lei aan de schuldenaar, is de schuldeiser niet meer bevoegd om zijn schuld en vordering te verrekenen. De Hoge Raad merkt nog wel op dat bijzondere omstandigheden van het geval tot een uitzondering kan leiden. Een beroep op niet-verrekenbaarheid op de grond dat nakoming van de te verrekenen vordering niet afdwingbaar is, kan namelijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: