Print deze pagina

27 februari 2019

1 april 2020: compensatie transitievergoeding

In een eerder blog schreef ik over het wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. De datum van inwerktreding is inmiddels definitief: 1 april 2020.

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Van 1 april tot 1 oktober 2020 is het voor werkgevers mogelijk om de door hen reeds betaalde transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid terug te vragen. De werkgever moet hiervoor de volgende gegevens verstrekken aan het UWV:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

UWV

Nadat u de aanvraag en de bovenstaande informatie aan het UWV heeft verstrekt, heeft het UWV in principe zes maanden de tijd om over uw aanvraag te beslissen.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: