Print deze pagina

16 september 2014

Nu al lagere ontslagvergoeding door nieuwe ontslagrecht

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) treedt pas in 2015 in werking. De kantonrechter Utrecht hield recent echter al rekening met het nieuwe ontslagrecht bij de bepaling van een ontslagvergoeding.

De arbeidsovereenkomst van de directeur van een woningbouwvereniging werd in deze zaak ontbonden. Partijen waren het er over eens dat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing was op de arbeidsovereenkomst. Werkgever stelde daarom dat de ontslagvergoeding maximaal € 75.000,- diende te bedragen. Werknemer stelde zich op het standpunt dat de kantonrechtersformule van toepassing was.

In lijn met eerdere rechtspraak op dit vlak overweegt de kantonrechter dat  toekenning van een vergoeding conform de kantonrechtersformule niet opportuun is, omdat het vele malen hoger zou zijn dan het maximum bedrag van artikel 2.10 lid 1 WNT.

Opvallend zijn de volgende overwegingen van de kantonrechter waarin wordt vooruitgelopen op het nieuwe ontslagrecht:

“Het zou tevens neerkomen op ongeveer het dubbele van een jaarinkomen, waarmee het sterk zou uitstijgen boven het bedrag dat na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (naar het zich laat aanzien per 15 juli 2015) in een geval als het onderhavige toegekend zal kunnen worden. Aangenomen mag worden dat deze in de toekomst toepasselijke normering ook weergeeft hetgeen thans maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht.

Voorts neemt de kantonrechter in aanmerking dat de discussie rondom de hoogte van beëindigingsvergoedingen in het algemeen (en die van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector in het bijzonder) de de invoering van de WNT en de WWZ niet aan [verweerder] ontgaan zal zijn. Hij heeft er daarom rekening mee kunnen houden (door bijvoorbeeld geld opzij te leggen) dat bij een eventuele beëindiging van het dienstverband de beëindigingsvergoeding lager zou uitvallen dan in de voorgaande periode het geval zou zijn geweest.”

De kantonrechter acht vervolgens een ontslagvergoeding billijk waarbij werknemer – mede gelet op de verwachte werkloosheidsduur van werknemer – gedurende twee jaren geen inkomensachteruitgang zal ondervinden.

Doorgaans anticiperen rechters niet op wetten die nog niet zijn ingevoerd; voor het nieuwe ontslagrecht maakt deze kantonrechter een uitzondering. Zullen andere kantonrechters deze lijn gaan volgen?

Voor meer informatie over het nieuwe ontslagrecht kunt u contact opnemen met Van Kooten Advocaten via het contactformulier of via telefoonnummer 0348 – 47 50 93.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Marion Overmars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagprocedures bij de kantonrechter of het gerechtshof. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: