Print deze pagina

25 juli 2017

Niet nakomen van de leveringsovereenkomst

Wat kunt u doen als u een machine heeft gekocht om uw koeien te melken, maar deze melkmachine het niet goed doet? Of wat als uw trekker twee weken na de koop al kapot gaat? Welke mogelijkheden heeft u dan en waar moet u bij deze mogelijkheden op letten?

Tekortkoming

Wanneer u met een leverancier een koopovereenkomst sluit voor de levering van een machine, mag u verwachten dat de machine aan de koopovereenkomst voldoet. Wat u van een machine mag verwachten, is mede afhankelijk van hetgeen de leverancier u over het product heeft verteld. Indien de leverancier u vertelt dat de machine bepaalde eigenschappen en specificaties bezit, zal de machine deze eigenschappen en/of specificaties moeten bezitten. Wanneer dit niet het geval is, schiet de leverancier jegens u tekort. U heeft dan verschillende opties.

Herstel of vervanging

In eerste instantie kunt u van de leverancier eisen dat hij de machine herstelt of vervangt. De kosten voor herstel en vervanging komen in beginsel voor de leverancier. Bovendien kan de leverancier niet al te lang wachten met herstellen of vervangen. Dit moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

Het is belangrijk dat u de leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt van het gebrek aan uw machine. Als u niet aan de zogenoemde klachtplicht voldoet, komt uw recht op herstel en vervanging te vervallen. Om discussie achteraf met de leverancier te voorkomen, doet u er verstandig aan de leverancier per e-mail van het gebrek op de hoogte te stellen of nadat u hem telefonisch van het gebrek op de hoogte hebt gebracht dit gesprek in een e-mail te bevestigen.

Opschorting

Indien u (een deel van) de factuur nog niet heeft voldaan, kunt u de betaling opschorten. Dit betekent dat u de factuur niet voldoet, net zo lang totdat de leverancier de machine heeft herstelt of vervangen.

U kunt uw betalingsverplichting in principe pas opschorten, vanaf het moment dat uw vordering opeisbaar is. Wanneer is afgesproken dat de leverancier de machine uiterlijk op een bepaalde datum zal leveren, kan de betalingsverplichting niet voor die datum worden opgeschort. Een uitzondering hierop is als vaststaat dat de machine niet zonder tekortkoming kan worden geleverd. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een productiefout in alle machines zit, die niet voor die datum verholpen kan worden.

Wees u er wel van bewust dat opschorting niet mogelijk is als u zelf nakoming door de leverancier verhinderd. Dit wordt schuldeisersverzuim genoemd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u weigert de machine van de leverancier in ontvangst te nemen, omdat u van mening bent dat de machine een gebrek vertoont en dit achteraf niet blijkt te kloppen.

Het opschortingsrecht biedt slechts een tijdelijke oplossing. Zodra de leverancier aan zijn verplichting voldoet, moet de factuur worden betaald.

Ontbinding

Het is ook mogelijk de koopovereenkomst te beëindigen door ontbinding. Door ontbinding worden beide partijen bevrijd van hun verplichtingen. Ontbinding mag echter niet zomaar. Zo mag u de koopovereenkomst niet ontbinden, wanneer de machine een mankement van geringe betekenis heeft. Het ontbreken van een klein onderdeel wat door de leverancier makkelijk geleverd kan worden, kan niet tot ontbinding leiden. Daarnaast bent u over het algemeen verplicht om de leverancier in gebreke te stellen. Dit betekent dat u de leverancier de mogelijkheid moet bieden om de machine te herstellen of te vervangen. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer het duidelijk is dat de leverancier de koopovereenkomst niet zal kunnen nakomen.

Het ontbinden van de koopovereenkomst hoeft niet via een rechter te gebeuren. U kunt ook zelf een brief aan de leverancier sturen, waarin staat dat u de koopovereenkomst ontbindt.

Vervangende schadevergoeding

U kunt er ook voor kiezen om in plaats van herstel of vervanging, vervangende schadevergoeding van de leverancier te vorderen. De leverancier betaalt dan als het ware zijn prestatie af. De tekortkoming van de leverancier moet echter wel aan hem zijn toe te rekenen. Als de leverancier door bijvoorbeeld een onverwachte sneeuwstorm niet kan leveren, is er sprake van overmacht en kan u geen vervangende schadevergoeding vorderen. Daarnaast geldt ook voor vervangende schadevergoeding dat de leverancier in beginsel in gebreke moet worden gesteld.

Wat kunnen wij voor u doen?

Vertoont uw machine of trekker een gebrek? Van Kooten Advocaten kan u adviseren wat u het beste kunt doen. Daarnaast kunt u bij Van Kooten Advocaten terecht voor het opstellen van een ingebrekestelling.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: