Print deze pagina

3 oktober 2018

Loonsanctie werkgever terecht

In de wet zijn verschillende situaties geregeld waarin de werkgever het loon van de werknemer niet hoeft te betalen. Een van die situaties is als de werknemer weigert passende arbeid te verrichten. In dat geval kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Maar wat nou als de werkgever zijn eigen verplichting ook niet nakomt? Het Gerechtshof Den Haag oordeelde over deze vraag als volgt.

Arbeidsongeschikte tandartsassistente

De werkneemster is als tandartsassistente bij de werkgever in dienst. Zij is met de fiets gevallen en heeft haar pols gebroken. Sindsdien is de werkneemster niet meer aan het werk. Kort daarna heeft de werkgever het loon van de werkneemster niet meer uitbetaald.

De bedrijfsarts heeft de werkneemster gesproken en de werkgever geadviseerd de werkneemster vier uur per dag te laten werken. Naar aanleiding van dit advies roept de werkgever de werkneemster op om te komen werken. De werkneemster heeft de werkgever laten weten dat zij pas komt werken als haar loon weer wordt doorbetaalt.

De werkgever heeft de werkneemster nogmaals opgeroepen te komen werken. Daarbij zijn, voor het geval werkneemster  opnieuw niet verschijnt, consequenties aangekondigd voor wat betreft de salarisbetaling. De werkneemster komt niet opdagen.

Re-integratieverplichtingen

De werkgever moet indien een zieke werknemer zijn eigen bedongen arbeid niet meer kan verrichten, andere passende arbeid aan te bieden.  Passende arbeid is: “alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd”.

Maar ook de arbeidsongeschikte werknemer heeft re-integratieverplichtingen. Zo is de arbeidsongeschikte werknemer verplicht om redelijke voorschriften van de werkgever op te volgen en passende arbeid te verrichten. Houdt de werknemer zich hier niet aan? Dan kan de werkgever de betaling van het loon stopzetten totdat de werknemer alsnog de voorschriften nakomt of de passende arbeid verricht.

Stopzetten loon

Ondanks de herhaalde oproep van de werkgever met waarschuwing voor loonconsequenties, heeft de werkneemster zich niet bij de werkgever gemeld. De werkgever mocht daarom terecht haar loon stopzetten.

Dat de werkgever al eerder gestopt was met het betalen van het loon aan de werkneemster doet hier niets aan af. De werknemer mag haar verplichting om de bedongen arbeid te verrichten niet opschorten, omdat de werkgever haar loon niet betaald. Deze verplichtingen hebben namelijk niet een voldoende nauw verband. De verplichting om te komen werken ziet namelijk op het bevorderen van de terugkeer in het werk van de arbeidsongeschikte werknemer. Het opschorten van die verplichting is daarom niet gerechtvaardigd als middel om loonbetaling voor de voorgaande periode (periode vanaf dat werkneemster ziek is tot moment van oproeping) te verkrijgen. Dit zou pas redelijk zijn als blijkt dat de werkgever ook niet het loon zou betalen over de periode dat de werkneemster aan haar verplichting tot verschijning zou hebben voldaan.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: