Print deze pagina

3 januari 2019

Klachtplicht geldt ook in het arbeidsrecht

Artikel 6:89 BW bepaalt dat de schuldeiser zich niet op een gebrek in de prestatie kan beroepen als hij niet binnen bekwame tijd bij de schuldenaar klaagt. De bedoeling van dit artikel is de schuldenaar te beschermen tegen te late klachten. Wanneer een schuldeiser te laat klaagt, wordt namelijk de kans groter dat de schuldeiser zich moeilijker tegen de klacht kan verweren.

De Kantonrechter Rotterdam oordeelde in het vonnis d.d. 7 december 2018 dat de klachtplicht ex artikel 6:89 BW ook in het arbeidsrecht geldt. Artikel 6:89 BW geldt namelijk in beginsel voor alle verbintenissen. Er is geen uitzondering voor arbeidsovereenkomsten gemaakt.

Betekent dit dat wanneer een werkgever een deel van het loon niet aan zijn werknemer betaalt, er sprake is van een gebrek in de prestatie in de zin van artikel 6:89 BW? De kantonrechter oordeelt in dit vonnis dat dit inderdaad het geval is.

Van een schuldeiser mag worden verwacht dat hij onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis voldoet. Dit mag bij het gedeeltelijk niet betalen van het loon ook van een werknemer worden verwacht. Volgens de kantonrechter is er geen enkele reden om aan te nemen dat de werknemer geen onderzoek naar de prestatie van de werkgever moet doen. Oftewel, de werknemer moet ook onderzoeken waarom de werkgever te weinig loon heeft betaald.

Wat betekent dit voor u als werknemer?

Indien een deel van uw loon door uw werkgever niet aan u wordt betaald, is het belangrijk dat u snel in actie komt. Hierdoor voorkomt u dat u geen beroep meer kunt doen op de uitbetaling van het door de werkgever te weinig betaalde deel van het loon. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met Van Kooten Advocaten om uw zaak vrijblijvend te bespreken.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: