Print deze pagina

16 oktober 2012

Concurrentiebeding: schriftelijkheidsvereiste en voldoende belang

Schriftelijkheidvereiste

Het aangaan van een geldig concurrentiebeding moet volgens de wet schriftelijk gebeuren. Jarenlang werd in de rechtspraak strenge eisen gesteld aan dit schriftelijkheidsvereiste. Echter, uit enkele uitspraken van de Gerechtshoven ’s-Hertogenbosch, Arnhem en ’s-Gravenhage lijkt een tendens tot versoepeling van dit schriftelijkheidsvereiste te volgen.

Het Gerechtshof Arnhem oordeelde op 21 augustus 2012 dat bij een uitdrukkelijke omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen nieuw concurrentiebeding hoeft te worden overeengekomen. Het concurrentiebeding blijft ook na de omzetting geldig, tenzij sprake is van een ingrijpende wijziging zoals het wijzigen van de functie van de werknemer.

In 2011 oordeelden de Gerechtshoven ’s-Gravenhage en ‘s-Hertogenbosch in vergelijkbare zaken dat is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste indien werkgever en werknemer bij een omzetting van de arbeidsovereenkomst of het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst overeenkomen dat alle arbeidsvoorwaarden uit de eerste arbeidsovereenkomst ook van toepassing zijn op de nieuwe arbeidsovereenkomst.

Nu de Hoge Raad de versoepeling van het schriftelijkheidsvereiste (nog) niet heeft bevestigd, wordt werkgevers aangeraden om bij verlenging of omzetting van arbeidsovereenkomsten geen risico te nemen en het concurrentiebeding expliciet overeen te komen.

Voldoende belang

Indien een concurrentiebeding geldig is overeengekomen, kan een werkgever een werknemer hier niet zonder meer aan houden. Dit blijkt onder andere uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 8 mei 2012. Het gerechtshof oordeelt in deze uitspraak concreet dat een werkgever een gerechtvaardigd belang moet hebben bij handhaving van het concurrentiebeding. Hieruit volgt dat een werkgever aannemelijk moet maken  dat de werknemer de bij de werkgever opgedane kennis en ervaring kan gebruiken om de werkgever met deze kenis en ervaring oneerlijk te beconcurreren. Het tegengaan van concurrentie in het algemeen is niet voldoende.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met de arbeidsrechtspecialist van ons kantoor via telefoonnummer 0348-475093. Het eerste gesprek is gratis.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: