Print deze pagina

31 januari 2018

Ontslag op staande voet na gebruik gratis tester

Het gebruik van een gratis crème kwam de verkoopster van de Kruidvat duur te staan. De Kruidvat ontsloeg de verkoopster op staande voet. De Kantonrechter Rotterdam laat dit ontslag in stand.

Casus

De Kruidvat had een actie waarbij klanten bij besteding van € 10,- een tester van een crème van Nivea gratis bij hun aankoop kregen. De verkoopster van de Kruidvat heeft tijdens haar werk achter de kassa een tester geopend en zichzelf met de crème ingesmeerd.  De filiaalmanager van de Kruidvat zag dit en heeft de camerabeelden teruggekeken. Daarop was duidelijk te zien dat de verkoopster de gratis tester van Niveau heeft gebruikt. De verkoopster geeft dit in een later gesprek ook toe. Vervolgens heeft de Kruidvat de verkoopster op staande voet ontslagen.

De verkoopster is het niet met het ontslag eens. Zij vordert bij de kantonrechter vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet. Volgens de verkoopster gaat het om een gratis testproduct waarvan de verkoopwaarde € 0,- is. De Kruidvat lijdt dan ook geen schade door het gebruik van de verkoopster van dit gratis product. Volgens de verkoopster deden andere collega’s dit ook.  Hier werd volgens haar door de Kruidvat niets van gezegd.

Daarnaast vordert de verkoopster betaling van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Beoordeling

Ontslag op staande voet

Een werkgever kan een werknemer per direct ontslaan, wanneer er sprake van een dringende reden is. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd. Diefstal kan een dringende reden voor ontslag zijn. De kantonrechter stond voor de vraag of het gebruiken van een gratis tester ook als dringende reden kan worden aangemerkt.

Kenbaarheid gedragsregels

In de gedragsregels van de Kruidvat is opgenomen dat personeel uitsluitend met spaaracties mee mag doen als dit in de instructie van de spaaractie is opgenomen. Punten van een spaaractie mogen alleen worden gespaard op basis van eigen aankopen. Het onterecht toekennen van spaarpunten aan medewerkers of derden is diefstal en een dringende reden voor ontslag. Daarnaast is er in een aparte bepaling van de gedragsregels nog eens expliciet opgenomen dat diefstal altijd een reden voor ontslag op staande voet is.

De kantonrechter oordeelt dat de verkoopster in strijd met deze gedragsregels heeft gehandeld. Zij heeft namelijk de tester gebruikt, zonder besteding van € 10,-. Het is volgens de kantonrechter niet relevant dat het hier om een gratis tester ging. De verkoopster was op de hoogte van de gedragsregels. Zo wordt het gedragsreglement bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan iedere werknemer van de Kruidvat uitgereikt. Ook stonden de gedragsregels op de personeelswebsite.

Handhaving gedragsregels

Naleving van de gedragsregels is voor de Kruidvat belangrijk. De Kruidvat heeft daarom een speciaal op voorkoming van diefstal en fraude gerichte campagne gehad. Met de campagne “Fraude? Dat pikken wij niet!” heeft de Kruidvat haar personeel op het hart gedrukt om de gedragsregels na te leven.  Ook heeft de verkoopster deelgenomen aan een dilemmaspel van de Kruidvat. Tijdens dit spel werd de vraag gesteld of een personeelslid gratis testers mag meenemen. Het antwoord op deze vraag was dat testers nooit mee naar huis genomen mogen worden. Ook niet als de tester is beschadigd.

Kortom, het was voor de verkoopster duidelijk dat zij de gratis tester van Niveau niet zomaar had mogen gebruiken. De kantonrechter oordeelt dat het wegnemen van de tester als een dringende reden voor ontslag kan worden aangemerkt. Daarbij neemt de kantonrechter onder andere in aanmerking dat de Kruidvat als detailhandelsorganisatie een verhoogd risico op diefstal van eigen personeel heeft.  Het is daarom voor de Kruidvat belangrijk dat de gedragsregels strikt worden nageleefd.

Vergoeding

Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat de verkoopster met de diefstal ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zij heeft daarom geen recht op een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding.

Gedragsregels

Wanneer u als werkgever streng tegen diefstal van uw eigen personeel wilt optreden, is het belangrijk om vooraf duidelijke regels op te stellen. Deze regels kunt u bijvoorbeeld vastleggen in een personeelsreglement. Dit personeelsreglement kunt u dan aan uw personeel overhandigen wanneer u een arbeidsovereenkomst met het personeelslid aangaat. Hierdoor weet de werknemer van tevoren precies waar hij aan toe is. De werknemer kan dan achteraf niet stellen dat hij de regels niet kende.

Daarnaast is het belangrijk om streng tegen diefstal op te treden. Wanneer u van een aantal werknemers gedoogt dat zij gratis testers meenemen, is het lastig om een ander personeelslid hiervoor te ontslaan. Het gedogen van dit gedrag zorgt er namelijk voor dat u onduidelijkheid over de gedragsregels schept.

mr. M.A. (Marion) Overmars

Marion Overmars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagprocedures bij het UWV, de kantonrechter of het gerechtshof. Daarnaast onderhandelt zij over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: